Rozstaje:

scena balfolkowa

ENGLISH BELOW
Zapraszamy Was serdecznie na Balfolkową Scenę Rozstajową!
Czekają nas świetne warsztaty, oraz cudowne koncerty. A oto szczegóły:

12.00-14.00
Warsztaty - Magdalena i Pedro muz. Pablo Golder
Zanurz się, wyobraź sobie, improwizuj

Muzyka ludowa ewoluuje dzięki wpływom współczesnego jazzu, electro, hip hopu, który zmienia sposób interpretacji tancerzy. Naszym celem jest pokazanie, w jaki sposób tancerze mogą rozwijać swój własny styl, wykorzystujący możliwości własnego ciała, łącząc „oficjalną choreografię” i „osobistą choreografię” dzięki muzyce, do której tańczą. Skupimy się na impulsach w ciele i muzyce, jak zdobyć inspiracje do kreatywnej improwizacji w połączeniu z oddechem. Zamierzamy „zdekonstruować nasze ciało”, pracując nad izolacją ciała, ruchami klatki piersiowej i brzucha, uziemiając, z silnym naciskiem na oddychanie. Improwizując solo i pary do muzyki różnych stylów, nastrojów i motywów, urozmaicimy wyobraźnię i spróbujemy uczynić wszystkich bardziej kreatywnymi na parkiecie. Zbliżymy się do praktyki teatru tańca, w której emocje i wyobraźnia skłaniają nas do poruszania się w określony sposób, aby wyrazić to, co czujemy i co zamierzamy przekazać przez nasze ciało do publiczności.

wstęp 30zł, zapisy: etnokrakow@rozstaje.pl

15.30-17.30
Warsztaty Mikulas Bryan muzyka Filip and Martin
Łańcuchowe i kołowe tańce z Górnej Bretanii

Haute Bretagne - pozornie łatwe tańce, którymi każdy może się cieszyć. Przechowują setki lat zbiorowego ludzkiego doświadczenia. Postaramy się odkryć je we wszystkich ich ekscytujących aspektach. Jako rozrywka społeczna. Jako doświadczenie w tworzeniu społeczności. I wreszcie, jako źródło naturalnych koncepcji ruchu, które pozwolą nam cieszyć się tańcem razem w bardziej dynamiczny, ale bardziej połączony sposób.

Wstęp 30 zł zapisy : etnokrakow@rozstaje.pl

Wieczorem zapraszamy na koncert
18:00-18.40 Duetu Loogaroo: Florian De Schepper i Pablo Golder na scenie głównej festiwalu na Powiślu

21.00 NOC TAŃCA w Klubie Strefa ( Św. Tomasza 31 )
Wystąpią:
Filip, Martin, Mikulas - muzyka bretońska
Loogaroo - balfolk
Mr.Folxlide -balfolk/blues fusion
wstęp darmowy

We would love to invite you for Balfolk Scene at Rozstaje/Crossroads Festival!
Great concerts and workshops are waiting for you. And here, more details:

12..00-14.00 Pedro & Magdalena – workshop with Pablo ( Loogaroo ) live music
Immerse, imagine, improvise

Folk music is evolving, due to the influences of modern jazz, electro, hip hop, which changes the way dancers interpret it. Our purpose is to try to show how dancers can develop their own style sticking to the possibilities of their body, mixing the „official choreography” and „personal choreography” due to the music they dance to. Our focus will be also on impulses in the body and the music, how to get inspirations to improvise in creative way and how to breathe as one. We intend to „deconstruct our body” by working on body isolation, chest and belly movements, grounding, with a strong focus on breathing. Improvising solo and in couples to the music of different styles, moods and themes, we will spice up everyone’s imagination and intend to make everyone more creative on the dancefloor. We will come closer to dance theatre practice where emotions and imagination leads us to move certain way to express what we feel and what we intend to pass through our body to the audience.

price 30zł sign in : etnokrakow@rozstaje.pl

15.30-17.30 Mikulas Bryan and Martin, Vojta live music
Chain & round dances from Upper Brittany
Haute Bretagne Seemingly easy dances everyone can enjoy, yet they store hundreds years of collective human experience. We will try to cover them in all their exciting aspects. As a social pastime. As a community forming experience. And last but not least as a source of natural movement concepts, that will allow us enjoy dancing together in a more dynamic, yet more connected way.

price: 30 zł sign in: etnokrakow@rozstaje.pl

Evening concert schedual:

18.00-18.40 Loogaroo ath the main stage at Powiśle

21.00 BALFOLK NIGHT DANCE at Strefa ( Św. Tomasza 31)
Filip, Vojta, Mikulas - breton music
Loogaroo -balfolk
Mr. Folxlide - balfolk-blues fusion