FonóKraków |

Magos [HU] /Raraszek [PL]

wstęp: w o l n y !

#FONÓKRAKÓW | klub Strefa | 28.12.2019 | MAGOS [HU] / RARASZEK [PL] >> scroll down for ENGLISH >>
Rozstaje / Crossroads Association, Fonó Budai Zeneház, Hungarian FolkEmbassy oraz Philidor Institute zapraszają na kolejną odsłonę klubu #FonóKraków. Artyści związani z legendarną wytwórnią płytową, a zarazem najstarszym budapeszteńskim domem tańca Magos Folk Band Magos Együttes wystąpią w Krakowie [#FonóKraków / Strefa] na jednej scenie z małopolską kapelą Raraszek. W programie wieczoru, oprócz koncertów, znajdą się również warsztaty tańców polskich i węgierskich dla dzieci, spotkanie literackie, oraz polsko-węgierski dom tańca.
[ FonóKraków / Strefa 28.12.2019 ]
16:00-17:30 - warsztaty dla dzieci: tańce węgierskie / Magos [HU]
19:00-20:00 - wieczór literacki: Wojciech Szatkowski
20:00-21:30 - koncert zespołu Magos [HU]
21:30 - polsko-węgierski dom tańca: Magos [HU] / Raraszek [PL]
[ wstęp wolny! ]
: : : : : : : : : : :
MAGOS FOLK BAND Magos Együttes z Budapesztu to zespół grający autentyczną węgierską muzykę ludową, przede wszystkim utwory z Transylwanii (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) i Węgier we współczesnym obrysie granic (Szatmár, Dunántúl). Grupa została założona w 2008 roku, jednak najnowszy skład powstał latem 2017 roku. Misją zespołu jest badanie i przekazywanie tradycyjnej muzyki ludowej przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego brzmienia. Podczas występów zespołu Magos można usłyszeć autentyczne motywy muzyki tradycyjnej wykonywanej z uwzględnieniem wpływów muzyków i śpiewaków mieszkających w danym regionie / wiosce. Artyści regularnie biorą udział w badaniach terenowych w Transylwanii, a ich celem jest włączanie zdobytych doświadczeń muzycznych do własnego repertuaru i zapoznawanie słuchaczy z tradycjami poszczególnych regionów.
Ágnes Enyedi - śpiew
Csaba Soós - skrzypce
Márton Kovásc - skrzypce
Soma Salamon - akordeon, flety
Márton Eri - altówki
Tamás Enyedi - cymbały / cymbały węgierskie
István Prihoda - kontrabas, wiolonczela
: : : : : : : : : : :
RARASZEK - obszar zainteresowań muzycznych kapeli Raraszek to region historycznej Małopolski. Mieszkający w Krakowie członkowie zespołu kompletują repertuar w oparciu o zapisy Oskara Kolberga, jeżdżą do okolicznych śpiewaków i instrumentalistów oraz przesłuchują lokalne archiwa muzyczne. Szczególnie upodobali sobie melodie z północnych oraz południowo-wschodnich rubieży terytorium Krakowiaków, noszące najbardziej charakterystyczne cechy muzyki tanecznej, niescenicznej, niestylizowanej. W 2017 podjęli decyzję o założeniu kapeli grającej muzykę małopolską. W repertuarze Kapeli znajdują się krakowiaki, walczyki, polki i oberki. Zespół stara się grywać w możliwie jak najbardziej autentycznej konwencji, to znaczy do tańca. W związku z powszechnym zanikiem umiejętności tanecznych kapela w trakcie koncertu prowadzi proste tańce tradycyjne, niewymagające specjalnych umiejętności. Uczestnicy poznają kroki w ciągu kilku chwil, by potem swobodnie i wspólnie z całą salą bawić się przy muzyce. Grupa jest laureatem konkursu Stara Tradycja 2018 oraz przeglądu Krakowski Wianek w Szczurowej w 2018. Zespół do tej pory koncertował m.in. podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie, w Klubie Tyndyryndy w ramach 49. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Podczas 20. edycji Festiwalu EtnoKraków/Rozstaje specjalnie Kapela przygotowała repertuar żydowski ze zbiorów Oskara Kolberga i kolekcji Muzyki Odnalezionej (spotkanie z prof. Andrzejem Bieńkowskim i pokaz filmów: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów).
Katarzyna Chodoń – śpiew, taniec
Maria Stępień – skrzypce prym
Darya Butskaya – skrzypce sekund
Arkadiusz Szałata – basy
: : : : : : : : : : :
WOJCIECH SZATKOWSKI – autor głośnej i pionierskiej publikacji „Goralenvolk. Historia zdrady”, laureat prestiżowej Nagrody Historycznej tygodnika „POLITYKA”. Znawca historii okupacji niemieckiej na Podhalu, historii kolaboracji spod znaku Goralenvolk, jak i historii misji kurierskich (do Budapesztu i Londynu) koordynowanych przez Wacława Felczaka (m.in.) na tatrzańskich i sądeckich szlakach w czasie II wojny światowej.
Wojciech Szatkowski to również: historyk sportu i narciarstwa, narciarz wysokogórski, autor i współautor licznych przewodników skiturowych po Tatrach Polskich i Słowackich i spektakularnych inicjatyw sportowych popularyzujących narciarstwo wysokogórskie. W 2018 r. zrealizował swój projekt skiturowy Narciarstwo Wolności - Wojciech Szatkowski w ciągu jednego sezonu zimowego wchodząc na nartach i zjeżdżając ze 100 szczytów w różnych pasmach polskich gór (od Bieszczadów, przez Beskid Niski, Gorce, Tatry, po Karkonosze).
[ ilustracja: fragment mapy "EUROPA REGINA", Johannes Putsch / 1537 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> ENGLISH << Rozstaje / Crossroads Association, Fonó Budai Zeneház, Hungarian FolkEmbassy & Philidor Institute invite you to the next edition of the #FonóKraków / Strefa club. Artists associated with the legendary record label, and also the oldest Budapest dance house Magos Folk Band will perform on one stage with the Małopolska band - Raraszek. The program of the evening, in addition to concerts, will also include Polish and Hungarian dance workshops for children, a literary meeting, and a Polish-Hungarian dance house.
: : : : : : : : : : :
[ FonóKraków / Strefa 28.12.2019 ]
4:00-5:30 PM - Polish and Hungarian dance workshop for children
7:00-8:00 PM - literary evening
8:00-9:30 PM - concert of the Magos [HU] band
9:30 PM - Polish-Hungarian dance house: Raraszek [PL] / Magos [HU]
[ enter free ]
: : : : : : : : : : :
THE MAGOS FOLK BAND Magos Együttes - from Budapest is a band playing authentic Hungarian folk music, first of all tunes from Transylvania (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) and present day Hungary (Szatmár, Dunántúl). It was founded in 2008, the recent line-up, however, was formed in the summer of 2017.
"Our aim is to study and convey the traditions of folk music while preserving the original tone. Some of us work as teachers at several music schools. Authentically performed folk music compilations can be heard at our performances, where the nfluence of the musicians and singers living in the actual region/village can also be observed. We often take part in field work in Transylvania, and aim at including the acquired musical experiences in our music, then acquaint the listeners with the traditions of the given region" - they underline.
Enyedi Ágnes, Young Master of Folk Arts, Junior Prima Award – voice
Soós Csaba, Young Master of Folk Arts – violin
Kovács Márton, Junior Prima Award – violin
Salamon Soma, Young Master of Folk Arts, Junior Prima Award – accordion, flutes
Éri Márton – violas
Enyedi Tamás – cimbalom/Hungarian dulcimer
Prihoda István – double bass, cello
: : : : : : : : : : :
RARASZEK - the area of musical interest of the band Raraszek is the region of historic Lesser Poland. The band members living in Krakow complete the repertoire based on the records of Oskar Kolberg, go to nearby singers and instrumentalists and listen to local music archives. They especially liked melodies from the northern and south-eastern outskirts of the territory of Cracovians, bearing the most characteristic features of dance music, non-staged, non-stylized. In 2017, they decided to found a band playing Małopolska music. The band's repertoire includes krakowiaki, walczyki, polki and oberki. The band tries to play in the most authentic convention possible, i.e. to dance. Due to the widespread loss of dance skills, the band performs simple traditional dances that do not require special skills during the concert. Participants will learn the steps in a few moments, and then enjoy the music freely and together with the entire room.
Katarzyna Chodoń - singing, dancing
Maria Stępień - I violin
Darya Butskaya - II seconds
Arkadiusz Szałata - basses
: : : : : : : : : : :
WOJCIECH SZATKOWSKI - author of the important and pioneering publication "Goralenvolk. The story of betrayal", winner of the prestigious Historical Award of the weekly "POLITYKA". An expert on the history of nazi German occupation in Podhale region, the history of "Goralenvolk" system - practice of colaborating with the invaders, as well as the history of courier's missions (to Budapest and London) coordinated by Wacław Felczak (among others) on the Tatra Mountains and Sącz region routes during World War II.
Wojciech Szatkowski is also: sport and skiing historian, ski touring skier, author and co-author of numerous ski touring guides of the Polish and Slovak Tatra Mountains as well as spectacular sport initiatives popularizing ski touring. In 2018, he realized the project "Skiing of Freedom" Narciarstwo Wolności - Wojciech Szatkowski, during one winter season by climbing and sliding down from 100 peaks in various ranges of Polish mountains (from the Bieszczady, through the Low Beskids, Gorce, Tatra Mountains, to the Karkonosze).
[illustration: fragment of 'EUROPA REGINA' map, Johannes Putsch / 1537]